Tietosuojaseloste ja yleiset ehdot

Tietosuojaseloste

Tämä seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyttämiä tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme lakeussound.fi- verkkosivupalveluumme (jäl-jempänä ”Palvelu”) liittyen.

1. Rekisterinpitäjä

Lakeus sound Oy

Y-tunnus: 1871015-8

Osoite: Mestarintie 11
01730 VANTAA

Kotipaikka: Vantaa

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:

Veikko Lehtola

Osoite: Mestarintie 8
01730 VANTAA

Sähköposti: veikko.lehtola@magnumlive.fi

2. Rekisteröityjen ryhmät

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme Palvelun käyttäjistä ja/tai yri-tyskäyttäjien yhteyshenkilöistä sekä muista henkilöistä, joiden henkilötietojen käsittelyä Palvelun tarjoaminen ja vastaanottaminen edellyttävät.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Palvelun tarjoamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon tarkoituksissa. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Lain sallimissa rajoissa voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitarkoituksissa.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti verkkosivupalvelumme toimeenpanoon sekä oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi sekä liiketoimintamme harjoittamiseksi ja kehittämiseksi. Yksittäisten tietojen osalta käsittely voi perustua myös suostumukseesi tai lakisääteiseen velvollisuuteemme käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksen tai kirjanpidon tarkoituksia varten.

5. Käsiteltävät tiedot

Käsittelemme seuraavia käyttäjiin liittyviä tietoja:

 • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä muut käyttäjän itse antamat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoite
 • käyttö- ja sopimushistoria, sisältäen tiedot mm. varauksista, tilauksista sekä mahdollisista palautteista, yhteydenotoista, laskutuksesta ja perinnästä
 • Palvelun käyttöä koskevat tekniset tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot (esim. evästeiden keräämä tieto)
 • asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoa koskevat tiedot (mukaan lukien suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset)

6. Tietojen luovutukset

Asiakaspalvelun toteutuminen Palvelussa voi edellyttää henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja itsenäisesti tilauksen tai varauksen toteuttamista sekä mahdollisia muita erikseen ilmoittamiaan tarkoituksia varten.

Lisäksi alihankkijamme ja palveluntarjoajamme saattavat käsitellä tietojasi sikäli kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme tavanomaisia tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita yrityspalveluita varten sekä toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja.

Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti tarvetta siirtää tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Palvelun tarjoamiseksi. Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan kuitenkin lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustu-en suostumukseesi tai tarpeeseen siirtää tiedot kanssasi solmitun tai etusi mukaisen sopimuksen täyttämiseksi taikka muissa sovellettavan lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

7. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen yllä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen mahdollisiin asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Kuitenkin siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

8. Tietojen suojaus

Pääsy aineistoon on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme.
 • Oikeus pyytää meiltä sinua koskevien tietojen oikaisemista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinointiviesteistä, joita lähetämme sinulle.
 • Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin tahansa perua henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

10. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.

Evästeet

Käytämme Palvelussa evästeitä (cookies) Palvelun käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan Palvelun toiminnallisuutta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaathan kuitenkin, että Palvelu ei tällöin enää välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

Lakeus Sound Oy:n YLEISET EHDOT

 

 1. Osapuolet ja soveltamisala

Yhtiö; Lakeus Sound Oy

 

Asiakas; tarjouksessa, laskussa tai vastaavassa oleva palvelun tilaaja ja/tai maksaja.

 

Yhdessä osapuolet, ”Osapuolet”

 

Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Yhtiön ja Asiakkaan väliseen kauppaan ja/tai vuokraukseen, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti Osapuolten välillä. Näillä sopimusehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia.

 

 1. Kaluston vuokrausehdot

2.1 VUOKRASOPIMUKSEN ALKAMINEN Sopimus vuokranantajan ja vuokraajan välillä voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Vuokrasopimus tulee voimaan vuokraajan tehdessä tilauksen vuokranantajalle tai vuokraajan antaessa hyväksyvän vastauksen vuokranantajan tekemään tarjoukseen. Sopimukseen sovelletaan näitä Yhtiön yleisiä vuokrausehtoja riippumatta siitä, sovitaanko vuokrauksesta suullisesti vai kirjallisesti.

 

2.2 VUOKRA-AIKA alkaa vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä kello 9.00. Vuokra-aika päättyy vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä klo 12.00. Edellä mainittujen kellonaikojen ulkopuolisesta kaluston luovutuksesta ja/tai vastaanottamisesta on sovittava erikseen ennen vuokrasopimuksen alkamisen ajankohtaa. Vuokra-ajan muutoksista sovitaan erikseen. Minimi vuokra-aika on yksi päivä.

 

2.3 VUOKRAVÄLINEET vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat noutohetkellä.

Vuokravälineiden yksinomainen omistusoikeus kuuluu vuokranantajalle. Vuokraajalla ei vuokra-ajan aikana ole oikeutta siirtää tai luovuttaa vuokravälineitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Erityistaitoja tai tietynlaista pätevyyttä edellyttävien vuokravälineiden käyttö, eritoten ripustuskaluston käyttö, on sallittua ainoastaan tehtävään pätevien henkilöiden toimesta huomioon ottaen voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja –ohjeet. Lisäksi erityistaitoja tai tietynlaista pätevyyttä edellyttävien korjaustöiden tai vastaavien suorittaminen (esimerkiksi sähkötyöt) on sallittua ainoastaan ko. alalle pätevöityneiden ammattilaisten toimesta.

 

2.4 VUOKRAAJAN VASTUU Vuokraaja vastaa vuokravälineiden turvallisesta säilytyksestä vuokra-ajan. Vuokraaja on vastuussa vuokravälineiden noutamisesta vuokranantajan toimitiloista vuokranantajan toimipisteen aukioloaikana sekä niiden käyttöpaikkaan kuljettamisesta. Vuokranantajan tuottamasta kuljetuksesta on sovittava erikseen vähintään viikko ennen kaluston vuokralle luovutuksen ajankohtaa. Vuokraajan tulee vuokra-ajan päättyessä palauttaa vuokravälineet vuokranantajan toimitiloihin siinä kunnossa kuin ne olivat vuokra-ajan alkaessa, lukuun ottamatta normaalia käytöstä johtuvaa kulumista. Vuokraajan tulee käyttää vuokravälineitä käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Vuokraaja on vastuussa välineitä käyttävän henkilöstön välineiden käyttöön soveltuvasta ja riittävästä koulutuksesta ja/tai ammattitaidosta. Vuokraaja on vastuussa kaikista veroista, maksuista, sakoista, palvelutoimenpiteistä ja muista kuluista, jotka ovat seurausta vuokravälineiden käytöstä vuokra-aikana. Vuokraaja ei saa korjata tai purkaa vuokravälineitä osiin muuten kuin välttämättömän välineiden säännöllisen puhdistamisen ja kunnossapidon hoitamiseksi. Valonheittimien vuokrauksen yhteydessä luovutetut varapolttimot tulee palauttaa muun vuokrakaluston palautuksen yhteydessä. Myös ”palaneet” tai muuten vioittuneet polttimot tulee palauttaa.

 

2.5 VUOKRANANTAJAN VASTUU Vuokranantaja ei ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka on seurausta vuokravälineiden käytöstä tai hallussapidosta, laiminlyönneistä, kuljetuksista tai muistakaan vastaavista vuokravälineisiin liittyvästä vahingoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa mistään liikevoiton menetyksestä tai muustakaan mahdollisesta välillisestä vahingosta. Vuokranantaja ei vastaa siitä, miten vuokravälineet soveltuvat vuokraajan niille aikomaan käyttötarkoitukseen. Vuokranantaja vastaa vuokravälineiden riittävästä käyttökunnosta vuokralle luovutuksen ajankohtana.

 

2.6 VUOKRAVÄLINEILLE AIHEUTUNUT VAHINKO TAI MENETYS Vuokraajan tulee tarkastaa vuokravälineet välittömästi niiden noutamisen yhteydessä. Mikäli tässä tarkastuksessa ei käy ilmi vuokravälineissä olevaa selkeää virhettä tai vikaa, eikä siitä tehdä samassa yhteydessä nimenomaista ilmoitusta, katsotaan vuokraajan hyväksyneen vuokravälineet asianmukaisessa kunnossa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokranantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokranantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

2.7 VUOKRAHINNAT Mikäli muuta ei sovita, vuokravälineiden vuokrahinnat määräytyvät vuokra-ajan alkamishetkellä kulloinkin voimassa olevan vuokranantajan vuokrahinnaston tai annetun tarjouksen mukaisesti. Lisävuorokaudet veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti kerrottuna kahdella.

 

2.8 VUOKRAUKSEN PERUUTTAMINEN, Mikäli ei ole muuta sovittu, vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokranantajalle 50 % peruutettujen vuokravälineiden vuokrahinnasta, jos vuokravälineiden tai osan vuokravälineistä peruutus tehdään vuokra-ajan alkamista edeltävän 48 tunnin aikana. Samana päivinä tehtävissä peruutuksissa Yhtiö on oikeutettu veloittamaan 100% sovitusta vuokrahinnasta vahvistetulta vuokra-ajalta.

 

2.9 VAKUUTUKSET Vuokravälineet on vakuutettu vuokranantajan toimesta vakuutuksella, joka on voimassa Suomessa. Vuokraajan omavastuu jokaista vahinkotapahtumaa kohden on kolme tuhatta (3000) euroa ja vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki Vuokranantajan kohtuulliset kulut asian hoitamisesta tuntilaskutuksen mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Yhtiö kuljettaa vuokravälineet vastaa Yhtiö vuokravälineiden vakuuttamisesta ja mikäli Vuokraaja kuljettaa ne itse tai järjestää kuljetuksen vastaa Vuokraaja kuljetuksen vakuuttamisesta.

 

2.10 VUOKRAVÄLINEIDEN KÄYTTÄMINEN MUUALLA KUIN SUOMESSA Vuokraaja ei saa viedä vuokravälineitä pois Suomesta ilman vuokralle antajan kirjallista lupaa. Vuokraaja vastaa kaikista luvista, tulleista ja muista kuluista, joita vuokravälineiden ulkomailla käyttäminen tai kuljettaminen mahdollisesti edellyttää ja aiheuttaa. Kaluston vakuuttamisesta vastaa Vuokraaja Suomen rajojen ulkopuolella.

 

 1. Tapahtumatuotantojen erityisehdot

3.1 PALVELUIKSI, TAPAHTUMATUOTANNOKSI JA TYÖSUORITUKSIKSI lasketaan kaikki ne tapahtumat tai työsuoritteet, joissa Asiakkaalle on toimitettu työntekijöitä, suunnitelmia jne.

 

3.2 LEPOTAUOT työpäivän aikana työntekijöillä on oikeus lepotaukoihin työaikalainsäädännön mukaisesti, jotka veloitetaan Asiakkaalta.

 

3.3 ASIAKKAAN PERUUTTAESSA TOIMEKSIANNON noudatetaan seuraavia ehtoja:

– Asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto veloituksetta, mikäli toimeksiantoon ei ole tehty työsuoritteita 30 päivää ennen tapahtuman alkua.

– Mikäli toimeksiantoon on tehty työsuoritteita (esimerkiksi ennakkokäyntejä) tai muita kuluja on syntynyt, veloitetaan ne Asiakkaalta lisättynä 10% kate.

– Asiakkaan peruuttaessa tilauksen alle 14 päivää ennen tapahtumaa, veloitetaan Asiakkaalta peruuntumisesta aiheutuneet kulut tarjotun mukaan.

– Mikäli Asiakas peruuttaa tilauksen alle 7 vuorokautta ennen tilauksen alkua veloittamaan 50% sovitusta hinnasta tai kaikki kulut tarjotun mukaan, mikäli kulut ovat suuremmat.

– Asiakkaan peruuttaessa tilauksen alle 2 vuorokautta ennen tapahtumaa, veloittamaan 100% sovitusta hinnasta.

– Tapahtuma katsotaan alkaneeksi, kun rakentaminen alkaa tai kun kalusto on lähtenyt Yhtiön varastosta.

 

3.4 TYÖTURVALLISUUDEN osalta noudatetaan työturvallisuuslakia. Mikäli työntekijät havaitsevat työturvallisuuden vaarantuvan tapahtumapaikalla, on heillä oikeus keskeyttää työsuoritus välittömästi ja työ jatkuu sen jälkeen, kun Asiakas on varmistanut työturvallisen työympäristön. Odotusaika oikeuttaa veloitukseen Asiakkaalta.

 

3.5 OHJELMASISÄLLÖN TOIMITTAMISESSA noudatetaan Suomen Ohjelmatoimistot ja agentit ry:n kulloinkin voimassaolevia yleisiä ohjelmatoimitusehtoja:

https://ohjelmatoimistot.fi/yleiset-ohjelmatoimitusehdot

Pois lukien seuraavat kohdat: kohta 16. Osapuolilla ei tarvitse olla fyysisesti ohjelmapaikalla edustajaa. Arvonlisäverovelvollisuus määräytyy ohjelmatoimituksissa aina verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kulloinkin voimassa olevan verokannan tai -kantojen mukaisesti.

 

 1. Palveluiden toimitusehdot

Yhtiö toimittaa ne palvelut, jotka Osapuolet ovat sopineet kirjallisesti tai suullisesti.

Asiakas vastaa:

–                          mahdollisista viranomaisluvista

–                          sosiaalitiloista palvelun suorittamisen ajan

–                          sähkövirran toimittamisesta

–                          työvalaistuksen toimittamisesta

–                          työalueiden rajaamisesta turvalliselle työskentelylle

Osapuolet voivat sopia katselmuksista työnedistymisen mukaan ja näistä tehdään pöytäkirjat.

 

 1. Yksityisyyden suoja

Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Yhtiön tietosuojaselostetta. Asiakas ja oikeushenkilö hyväksyy, että Yhtiön tietosuojaseloste on keskeinen osa tätä Sopimusta.

 

 1. Yhtiön vastuun rajoitus

Yhtiö vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Yhtiön vastuulla kuuluvasta: toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä, suunnittelu tai asennusvirheestä ja kaluston rikkoontumisesta. Yhtiön vastuun määrä on rajoitettu korkeintaan, joka vastaa sovittua kaluston tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vahinkoa, joka on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella. Asiakkaan tulee huolehtia, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa kalustolle tai henkilöstölle. Yhtiö ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrskyn (tuuli, jonka nopeus on yli 21 metriä sekunnissa), tulvan rankkasateen, salaman tai vastaavan luonnonvoiman aiheuttamista vahingoista.

 

 1. Muut ehdot

Hallinnan ja vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kaluston tai palvelun luovutushetkellä. Vuokrauksen osalta Asiakkaan vaaranvastuu päättyy, kun vuokrakalusto on palautettu kokonaisuudessaan Yhtiön toimipaikkaan. Kaikki poikkeavat ehdot, näistä ehdoista, tulee sopia kirjallisesti molempien Osapuolten toimesta. Tämä dokumentti sekä Sopimus Osapuolten välillä on luottamuksellinen ja sen luovuttaminen kolmannen osapuolen tietoon, missään muodossa tai osittain, on kielletty.

 

Palveluun liittyvä työ tehdään aina normaalina työaikana, ellei muuta ole sovittu ja matka-aika on veloitettavaa normaalin tuntihinnan mukaisesti. Normaalin työajan ulkopuolinen työ laskutetaan seuraavasti:

                           Ylityötunnit      Kerroin veloitukseen

                           50%                                               1,40                  

                           100%                                            1,80                  

                           150%                                            2,30                  

                           200%                                            2,65                  

                           300%                                            3,10  

Pyhä- ja sunnuntaipäivinä veloituskerroin on 200%.

 

 1. Sopimuksen siirto

Kumpikaan osapuoli, ei Yhtiö eikä Asiakas, ole oikeutettu siirtämään sopimusta tai siitä johtuvia velvoitteita kolmansille osapuolille, pois lukien oman konsernin sisällä.

 

 1. Sovellettava laki

Näihin yleisiin vuokrausehtoihin ja vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

 1. Riitojen ratkaiseminen

Vuokrasopimuksesta ja näistä yleisistä vuokrausehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei Asiakkaan, joka on kuluttaja, kotipaikan kuluttajasuojasääntely edellytä pakottavaa vaihtoa. Kuluttaja on oikeutettu kääntymään kuluttajariitalautakunnan tai kuluttajaneuvonnan puoleen riitatilanteessa.

 

 1. Maksuehdot

Mikäli muuta ei ole sovittu, vuokra laskutetaan vuokra-ajan päättyessä ja ennakkomaksu voidaan periä. Mikäli vuokra-aika on yli kuukausi, vuokra laskutetaan kuukausittain. Laskun eräpäivä on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu. Viivästyskorko on 13 %.

 

 

 1. Sopimuksen päättyminen

Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä ja kaluston palautuessa Yhtiön haltuun. Mikäli vuokraaja olennaisesti rikkoo näitä yleisiä vuokrausehtoja tai vuokrasopimusta, vuokranantaja on oikeutettu päättämään sopimuksen purkuilmoituksella välittömin vaikutuksin. Mikäli vuokraaja laiminlyö kertyneiden vuokrien maksun huomautuksesta huolimatta, vuokranantaja on oikeutettu purkamaan sopimuksen purkuilmoituksella välittömin vaikutuksin. Vuokranantajalla on oikeus päättää sopimus ilmoituksella välittömin vaikutuksin myös silloin, kun vuokraaja on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan, tai muuten käy ilmeiseksi, että vuokraaja ei kykene selviytymään kertyneiden tai kertyvien vuokrien maksusta. Vuokravälineet on luovutettava takaisin vuokranantajalle välittömästi sopimuksen purkaantuessa. Vuokraaja antaa Vuokraajalle oikeuden noutaa tarvittaessa, ilman erillistä lupaa, vuokrakaluston kustannuksellaan, Vuokraajan hallussa olevista kiinteistöistä, rakennuksista tai vastaavista.

 

 1. Ylivoimainen este

Yhtiö ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Yhtiö ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Yhtiö ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Yhtiöllä on myös oikeus purkaa sopimus.